Zakażenie koronawirusem w lokalu gastronomicznym – jak postępować?

Zastanawiacie się jakie działania powinny zostać podjęte w sytuacji, gdy u pracownika lub gościa lokalu gastronomicznego występuje podejrzenie zakażenia koronawirusem covid-19? Poniżej prezentujemy oficjalne procedury zapobiegawcze, które powinno się zastosować w takim przypadku.

Na rządowym portalu gov.pl można znaleźć oficjalne wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Wśród nich wyróżnione zostały procedury, które należy podjąć w przypadku podejrzenia wystąpienia w lokalu gastronomicznym zakażenia wirusem covid-19. Podajemy je poniżej za portalem gov.pl:

Podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika:

 1. Pracownicy/obsługa lokalu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób. 
 4. W przypadku, gdy nie ma możliwości dedykowania pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie, należy wydzielić miejsce, w którym osoba ta bezpiecznie poczeka na transport w odległości min. 1,5 m od pozostałych osób.
 5. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami gabinetu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

New call-to-action

Podejrzenie zakażenia koronawirusem u gościa/klienta 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa/klienta zakażenia koronawirusem:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/ częściach lokalu, w których przebywał gość, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Natomiast portal Infor.pl zwraca uwagę na inne obowiązki, które ciążą na pracodawcy, wynikające m.in. z przepisów Kodeksu pracy, takie jak:

 • informowanie pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia,
 • podejmowanie działań, które doprowadzą do zorganizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom (np. dezynfekcja, praca zmianowa, wykorzystanie zaległego urlopu, mierzenie temperatury ciała),

Ponadto art. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych mówi o obowiązku udzielania danych i informacji organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej związanych z zakażeniami i chorobami zakaźnymi, do których zalicza się koronawirus covid-19.

New call-to-action

Anna Siwek

Jako absolwentka marketingu i komunikacji rynkowej oraz edytorstwa, wiedzę wyniesioną ze studiów przekuwam w tworzenie atrakcyjnych i przydatnych treści dla właścicieli lokali gastronomicznych. Pokazuję jak wykorzystać nowoczesne systemy POS, by z sukcesem prowadzić własny biznes. W wolnym czasie z zamiłowaniem przemierzam szlaki krakowskiej gastronomii.

Anna Siwek has 168 posts and counting. See all posts by Anna Siwek

One thought on “Zakażenie koronawirusem w lokalu gastronomicznym – jak postępować?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *